Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Pianissimo levert alle artikelen met garantie, die van het artikel verwacht mag worden. Indien u buiten de informatie op de site nog vragen heeft over een bepaald artikel, stuur dan een e-mail naar ons en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag. Indien u niet tevreden bent met de ontvangen artikelen, bestaat de mogelijkheid om te retourneren.

Wij onderscheiden twee soorten retourzendingen: Retourneren in verband met defecten en niet complete zendingen. Indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan moet u het betreffende artikel met een begeleidende brief en aankoopbon / factuur, binnen 7 dagen retourneren aan: Pianissimo, Prinses Beatrixlaan 1, 3143 LA, Maassluis. Na het ontvangen van het artikel krijgt u van ons hierover een bevestiging en zal uw retourzending in overleg met u omgeruild worden of het aankoop bedrag teruggestort worden binnen 21 dagen.

E-mail: info@pianissimo.nl / telefoon: 010-5925942 / KVK-Nummer: 24250718 / BTW-nummer: 1270.22.752 B01. KNAB: 0257 1788 48 t.n.v. Pianissimo te Maassluis. IBAN: NL63 KNAB 0257 1788 48 / BIC: KNABNL2H.

Leverings- en betalingsvoorwaarden pianissimo.nl

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen de klant en Pianissimo.nl, ook wanneer die (rechts) handelingen niet mocht leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

3. Alle aanbiedingen van Pianissimo.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel. Wanneer een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de klant per E-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

4. Pianissimo.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten en inhoudelijke fouten te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor wordt benadeeld, wordt de klant hiervan per E-mail op de hoogte gesteld. De klant heeft dan het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de klant en Pianissimo.nl komt tot stand nadat de klant via de website van Pianissimo.nl een of meerdere artikelen heeft besteld en de klant van Pianissimo.nl per E-mail een orderbevestiging heeft ontvangen.

2. De orderbevestiging wordt geacht als te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Artikel 3 Persoonsgegevens

1. Wanneer een bestelling geplaatst wordt bij Pianissimo.nl, worden de volgende gegevens van de klant gevraagd: I. volledige naam en voorletter(s); II. adres, huisnummer met eventuele toevoeging; III. postcode; IV. woonplaats; V. geldig E-mailadres; VI. wijze van betaling

2. Bovengenoemde gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet bescherming persoonsgegevens is op de vastlegging, verzameling en bewerking van de gegevens van toepassing.

Artikel 4 Bestelling

1. Op de website en in de orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Pianissimo.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

2. Pianissimo.nl zorgt in principe voor verzorging per post en per koerier. Verzending op enige andere wijze vindt plaats in overleg en niet dan nadat de betaling van de verzendkosten voor de te leveren artikelen is ontvangen door Pianissimo.

Artikel 5 Betaling

1. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden via vooruitbetaling en via PayPal.

2. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen Pianissimo.nl en de klant nader overeengekomen wordt.

Artikel 6 Verzending

1. Voor transportkosten, met pakketpost, binnen Nederland, brengt Pianissimo.nl, in ieder geval, € 7,50 in rekening. (België, € 12,50) Bij brievenbus verzending wordt € 2,50 gerekend. Bij overig transport naar het buitenland gelden de verzendkosten op aanvraag.

Artikel 7 Garantie

1. Indien het artikel niet aan deze eisen voldoet, dient de klant het artikel retour te zenden aan Pianissimo.nl, onder opgaaf van bevindingen. De verzendkosten komen voor rekening van de klant.

2. Indien wordt vastgesteld dat a. de garantiebepaling van toepassing is, zal kosteloze reparatie, dan wel vervanging van het artikel plaatsvinden. b. de garantiebepaling niet van toepassing is, zal Pianissimo.nl alle verzendkosten aan de klant in rekening brengen.

3. Indien de klant bij ontvangst van het artikel constateert dat het artikel beschadigd is, dient Pianissimo.nl binnen 24 uur na ontvangst van het artikel telefonisch, dan wel per E-mail, op de hoogte gesteld te worden van de aard en omvang van de beschadiging.

4. Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Pianissimo.nl haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Pianissimo.nl in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op de toekenning van schadevergoeding. Pianissimo.nl zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door zijn leverancier van zijn verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.

5. Pianissimo.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde producten. Hiermee wordt op niet-limitatieve wijze bedoeld de schade aan het materiaal, de plaatsen, de gegevens en de software toebehorende aan de klant of aan een derde, alsmede door hen geleden exploitatieverlies en lichamelijke schade.

Artikel 8 Retournering/Non-conformiteit

1. Indien het artikel niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, kan de klant de bestelling binnen 7 dagen na ontvangst annuleren. De bezorg- c.q. verzendkosten zullen aan de klant doorberekend worden. De klant dient het artikel, deugdelijk verpakt, retour te zenden aan Pianissimo.nl

2. De door de klant gemaakte verzendkosten bij retourneren komen voor rekening van de klant en kunnen niet bij Pianissimo.nl worden geclaimd.

3. Indien de klant bij ontvangst van het artikel constateert dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling, dan dient Pianissimo.nl hiervan binnen 24 uur na ontvangst telefonisch, dan wel per E-mail, op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en Pianissimo.nl is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd ter beoordeling aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en de klant voor beslechting van het geschil voor die rechter kiest binnen 5 weken nadat Pianissimo.nl zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

© Pianissimo / van Baalen 2024